Neue Schwarze Romantik

Muszeul National de Arta al Romaniel, Bukarest - 11. Mai bis 27. August 2017
Stadtgalerie Kiel - 15. September bis 31. Oktober 2017
Künstlerhaus Bethanien, Berlin - 16. November bis 10. Dezember 2017
Galerie der Stadt Backnang - 23. Februar bis 22. April 2018
Künstlerhaus Palais Thurn und Taxis Bregenz - 25. Mai bis 1. Juli 2018
Topicuv Salon Praha - Juli / August 2018

10.05.2017 - 01.07.2018